ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους, χείμαρρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

alieiaΣύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 251421(883)/17.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΗΔΟ7ΛΛ-1Γ8) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαγορεύεται η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών αυτών, στους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Στρυμόνα, Λουδία και Αγγίτη μέχρι τα όρια με το Νομό Δράμας (θυρόφραγμα οικισμού Συμβολής) και σε όλους τους παραποτάμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης Άγρα, από Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 12 π.μ. μέχρι και την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 12 π.μ.

Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΠΚΜ, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Τμημάτων Αλιείας των ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Οι παραλήπτες της παρούσας παρακαλούνται για την κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ, διαδίκτυο, πίνακες ανακοινώσεων, κλπ.) στην περιοχή ευθύνης τους, για την εφαρμογή της.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δ/ξεις (Ν. 2040/1992 άρθρο 9, παρ. 2 & 3, ΦΕΚ 70/Α΄/1992).

Αρμόδιοι για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

focus fm